Татарстан Республикасы Дәүләт төзелешен күзәтү инспекциясе тарафыннан Татарстан Республикасында төбәкара дәүләт төзелешен күзәтүне гамәлгә ашыру функциясен башкаруның Административ регламенты

pdf
Татарстан Республикасы Дәүләт төзелешен күзәтү инспекциясе тарафыннан күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өлкәсендә, шулай ук торак-төзелеш кооперативларының Татарстан Республикасының аерым, аларга карата «Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өлкәсендә дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2007 елның 27 декабрендәге 66-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы көче туктатылган муниципаль берәмлекләрендә күпфатирлы йортлар төзелешенә бәйле эшчәнлегенә төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен үтәүнең административ регламентын раслау турында
PDF, 970.4 Кб
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International